Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Végelszámolási eljárás

2009.06.26

A végelszámolás a gazdasági társaságok megszüntetésének egyik formája, melynek eredményeképpen a társaság jogutód nélkül megszűnik.


A végelszámolás megindulhat hivatalból (azaz a cégbíróság kérelem nélkül törli a céget a cégjegyzékből), illetve kérelemre. Most a kérelemre megindult végelszámolási eljárás rövid ismertetése következik.


A végelszámolás a társaság legfőbb szervének elhatározása alapján indul meg. Vannak azonban olyan esetek, amikor a jogszabály kizárja a végelszámolási eljárás elhatározását, illetve a megindult eljárás befejezését. Ezek a következők:

 

  • nem határozható el a végelszámolás a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik
  • nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhető be, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor
  • a megindult végelszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető.
  • nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.

 

A végelszámolás tehát annak elhatározásával kezdődik. Ennek során a társaság kijelöli a végelszámolót – aki az esetek legnagyobb részében a társaság vezető tisztségviselője – meghatározza az esetleges díjazását, a végelszámolás kezdő időpontját. Ezt követően a végelszámoló megkezdi a törvényben meghatározott feladatai teljesítését.

 

Melyek a végelszámoló főbb feladatai, jogai, kötelezettségei az eljárás során?

 

·      a végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti

·        elkészíti a végelszámolási nyitómérleget

 

·       gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről

 

·        amennyiben a végelszámolás egy évnél tovább tart, évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv (jellemzően taggyűlés, tagok gyűlése) és a cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható időpontjáról is

 

·        jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni

 

·        a vitatott igények fedezetére lekötött tartalékot képez

 

·         köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről

 

·        köteles a végelszámolás alatt álló cég biztosítottjainak adatait átadni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, illetve az erről szóló igazolást átadni a cégbíróságnak

 

 

A végelszámoló az elhatározást követően kérelemben jelenti be a cégbíróság részére a végelszámolás megindításának tényét, a végelszámoló személyét, illetve a korábbi vezető tisztségviselő (ügyvezető, beltag) jogviszonyának megszűnését.

Abban az esetben, ha a végelszámolás időpontjában a cégnek vagyona van, azt fel kell osztani, a végelszámolónak pedig vagyonfelosztási javaslatot készíteni.


Közlemény közzététele:


A cégbíróság az eljárás megindítását, illetve a végelszámolással kapcsolatos adatokat a cégközlönynek közzététel céljából köteles megküldeni, illetve a cégnek – szükség esetén – tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat is az eljárás megindításáról.


A közlemény közzétételének az a jelentősége, hogy a társaság abban hívja fel az esetleges hitelezők figyelmét, hogy a cég megkezdődött jogutód nélküli megszűnési eljárására tekintettel követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül jelentsék be.


Amennyiben a közzétételt követően hitelezői igénybejelentés érkezik, az igénybejelentési határidő elteltét követő tizenöt napon belül a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a végelszámoló további tizenöt napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a végelszámoló a követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt értesíti.

 

A végelszámolás befejezése:

 

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és - a cégnél működő felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt - a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:

 

·       az adóbevallásokat,

 

·       a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza,

 

·       a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,

 

·     a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint

 

·        a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.

 

 

A végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos költségek:

 

A végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a cég törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni, tehát az egyetlen költség, amely a végelszámolási eljárással kapcsolatban keletkezik, az az ügyvédi munkadíj, illetve az említett közlemény Cégközlönyben való közzétételéért fizetendő egyszer 15.000,- Ft.

A végelszámolás tehát maximum 3 évig tarthat. Amennyiben az elhatározástól számított 120 napon belül a társaság a végleszámolást befejezi, akkor arra ún. egyszerűsített módon kerülhet sor.

 

Az egyszerűsített végelszámolás rövid ismertetése:

 

A végelszámolás elhatározását a végelszámoló 8 napon belül köteles kezdeményezni a végelszámolás megindításáról szóló közlemény közzétételét.

 

Egyszerűsített a végelszámolás azért, mert a végelszámolónak csupán egyszer kell változásbejegyzési kérelmet benyújtani a cégbíróságra.

 

Figyelem! Egyszerűsített végelszámolást kizárólag betéti társaság és közkereseti társaság folytathat le!

 

Kizárt azonban a végelszámolás egyszerűsített módon való befejezése, amennyiben

 

  • a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve

 

  • a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy az egyszerűsített        végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt

 

  • ha végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban

 

  • ha az egyszerűsített végelszámolás alatt előreláthatóvá válik, hogy az egyszerűsített végelszámolás befejezése határidőben nem történhet meg.

 

 

Fontos megjegyezni, hogy egyszerűsített végelszámolás lefolytatására csak akkor van mód, ha a társaságnak nincs semmiféle tartozása.

_______________________________________________________________________________

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.